Sunday, 5 July 2009

ရွားပါးမႈ၊ ေတာင္က်ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရသတၱ၀ါမ်ား

ပြင့္သစ္ (ကရိန္ကန္)(၂၇-၄-၀၇)
ေခတ္ၿပိဳင္... မွ

ေခ်ာင္းေရသည္ တိတ္ဆိတ္မႈႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔အား ေစာင့္ႀကိဳေနသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီ။ မည္သူမွ် အခါမလင့္ၾက။ က်ေနာ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ
ေဒသသည္ မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵတြင္တည္ရွိေသာ
စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူ ရရွိႏုိင္သည္မဟုတ္။ အခြင့္အခါႀကံဳမွသာ ေတြ႕ျမင္ ထိေတြ႔ခြင့္ရသည္ မဟုတ္ေလာ။ ထုိ႔အတြက္ ဤမနက္ခင္းတြင္ ယမန္ေန႔ညတုန္းက မည္မွ်ပင္ ေခါင္ေသာက္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေရးပ်က္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သူမွ် ေနာက္က်မခံၾက။
အိပ္ေရးပ်က္ေနသည့္၊ အမူးလြန္ေနသည့္ မ်က္လံုးနီရဲရဲမ်ားျဖင့္၊ အိမ္မွ ဘုစုခ႐ုမ်ား၊

ခ်စ္လွစြာေသာဇနီးမ်ား၊ ေတာလုိက္ရာတြင္အသံုးက်သည့္ သတၱ၀ါမ်ား (အထူးသျဖင့္ ေခြးမ်ား) ကို တစုတစည္းတည္း ေပါင္းစုေခၚေဆာင္ကာ သံုးႏွစ္ၾကာမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရသည့္ စားက်က္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ ႏွင္းအႂကြင္းအက်န္အခ်ဳိ႕၏ ဖြဲ႕တည္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ယာဖုန္းဆုိးမ်ားေပၚတြင္ ေရစက္မ်ားထိကပ္ ေနေသာ ျမက္႐ိုင္းပင္မ်ားကုိ တရွဲရွဲတုိး၍ မပြင့္တပြင့္ အ႐ုဏ္ေအာက္၌ က်ေနာ္ အပါအ၀င္ ရြာသူ ရြာသားတပ္ေပါင္းစုႀကီး၏ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ အသံမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္း၊ ေတာေတာင္တုိ႔သည္ ထိတ္လန္႔တၾကား လန္႔ႏုိးထလာခ့ဲသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ “ဟုန္း” ထုရန္ လာခဲ့ၾကေလၿပီ။

ဤအခြင့္အေရးသည္ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္။ အခ်ိန္ကာလမ်ားကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္မကေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကုိ ေန႔ေရာညပါ က်င္းပခ့ဲရသည္။ ေျချမန္တပ္သား မ်ားကုိ နီးစပ္ရာရြာမ်ားဆီသုိ႔ ေစလႊတ္ရသည္။ အသိေပးရန္ရွိသည့္ အနီး၀န္းက်င္ရြာမ်ားအား ဤဟုန္းထုပြဲတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မည္ေလာဆုိသည္ကုိ ေဆြးေႏြးရသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မည္ဆုိပါက မည္သည့္ေန႔ရက္ဆုိသည္ကုိ ညႇိၾကရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေသခ်ာေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ရသည္။

ထုိသုိ႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလအတြင္း က်ေနာ့္ထံ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာ္မတီမွ ေစလႊတ္လုိက္သည့္ ဆက္သားတဦး ေရာက္ရွိလာသည္။ သူ႔တြင္ အလုပ္ခန္႔အပ္စာ တေစာင္ ပါလာသည္။ က်ေနာ္ “ဟုန္း” ေကာ္မတီျဖစ္သည့္စာ။ ဟုန္းဆုိသည့္စကားလံုးမွာ က်ေနာ္ႏွင့္မရင္းႏွီးသည့္ အသံုးအႏံႈး။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္မွလြဲ၍ က်န္ေသာ ေက်းရြာသူရြာသား
မ်ားက ရင္းႏွီးၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္က ေဒသခံမဟုတ္။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတျဖစ္လည္း ေက်ာင္းဆရာတဦး သုိ႔တည္းမဟုတ္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမတခု၏ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တရားေရးဌာနမွ။

က်ေနာ္ရပ္တည္ေနရသည့္ေဒသသည္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းသည္။ သုိ႔အတြက္ ေရထြက္သတၱ၀ါအေျခာက္အျခမ္းမ်ားသည္ပင္ ေဒသခံတုိ႔၏အလုိဆႏၵကုိ မျဖည့္
တင္းႏုိင္။ ထုိအလိုဆႏၵအား ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ ဟုန္းဆုိသည့္အရာကုိ အားကုိးအားထားျပဳရသည္။ ဟုန္းဆုိသည္က ေရတြင္မွီတင္းေနထုိင္ေသာ ေရသတၱ၀ါမ်ားကုိ မူးမုိက္ေစသည့္ အေစးခပ္ပ်စ္ပ်စ္ မ်ားထြက္သည့္ ႏြယ္ဆန္ဆန္အျမစ္မ်ား။ ထုိအျမစ္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ သူတုိ႔၏ ေဒသအတြင္းရွိ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ မွီတင္းေနထိုင္သည့္ ငါးမ်ားကုိ ရွာေဖြစားသုံးၾကရသည္။ သူတိ႔ုအနာဂတ္ျဖစ္ေသာ ဆန္စပါးမ်ားရရွိေရးအတြက္ ေတာင္ယာဆူးထုိးေသာအခါ ေရသတၱ၀ါမ်ား၏အရသာသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္လာသည္။ အေၾကာင္းမူ သူတို႔၏ဘ၀တူမ်ားက လာေရာက္၍ သူတို႔အားကူညီေသာအခါ ေကၽြးေမြးရန္အလုိ႔ငွာျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ တခုေျပာရန္ရွိသည္မွာ ဟုန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ အျခားေသာ ရြာသူရြာသား မ်ားထက္ အခြင့္သာမႈတခုရွိသည္။ ေကာ္မတီ၀င္တုိင္းသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားအား သတ္မွတ္ ထားေသာ ဟုန္းျမစ္အေရအတြက္ကုိ ေပးေဆာင္ရန္မလိုပါေခ်။ သို႔အတြက္ က်ေနာ့္ကုိ ဟုန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ခန္႔သည္မွာ အားနာသည္ကတေၾကာင္း၊ ဟုန္းျမစ္အား မည္သုိ႔ရွာရမည္ကုိ မသိသည္ကတေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ကား လက္လီ၀ယ္၍ရသည့္ ဟုန္းျမစ္
ရွာသူမ်ားရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်ေနာ္၀ယ္လွ်င္ မည္သူမွ်ေရာင္းမည္မဟုတ္သည့္အျပင္ အလကား ေပးရမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဟုန္းေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ နားေအးပါးေအး ခန္႔လုိက္ဟန္ရွိသည္။

က်ေနာ္တုိ႔ ဟုန္းထုရန္သတ္မွတ္ထားေသာေနရာ ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေနျခည္သည္ အေရွ႕ ဘက္အ႐ုဏ္ဦးမွ ေပၚလာ၍ ေခ်ာင္းအတြင္းသုိ႔ မေရာက္တေရာက္အခ်ိန္သာျဖစ္သည္။ ဟုန္း
ေကာ္မတီ၀င္တဦး၏တာ၀န္ကုိ ေတြးၾကည့္ပါက စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ သို႔ေသာ္ မတတ္သာ။ တာ၀န္သည္ တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ အလုပ္သည္ အလုပ္သာျဖစ္သည္။ က်ေနာ္က
တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ အားေပးသည္။ ရဲေဘာ္ …. ဆက္လုပ္ဟူ၍။

စစျခင္း က်ေနာ္တုိ႔ အပ္ခ်ည္တလံုးျဖင့္ ႀကိဳးတားရသည္။ ထုိေနရာသည္ ဟုန္းျမစ္မ်ားအား စတင္ထုရန္၊ ဟုန္းအျမစ္မွ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္အေစးမ်ားအား စတင္၍ ေရစီးထဲတြင္ ေမ်ာရမည့္ေနရာ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ မိသားစုတစုခ်င္းသည္ က်ေနာ္တု႔ိ ဟုန္းေကာ္မတီအေျခစုိက္ေသာေနရာသုိ႔ မိမိတုိ႔ မိသားစုတြင္ပါလာသည့္ ဟုန္းျမစ္မ်ားကုိ သယ္ပုိး၍ေရာက္ရွိလာသည္။ ထုိအခါ ေကာ္မတီက ခ်ိန္ခြင္တလက္ျဖင့္ ခ်ိန္တြယ္ေပးရသည္။ ဟုန္းျမစ္တူးရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိသည္။ လူႀကီး ငါးပိႆာ၊ ကေလး သံုးပိႆာ စသျဖင့္။ သုိ႔ေသာ္ နားလည္မႈသည္ ေနရာတုိင္းတြင္ ထြန္းကား
သည္။ ဟုန္းျပည့္ခ်င္း မျပည့္ျခင္းသည္ ေဆြမ်ဳိးညာတိစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ မကင္းမကြာ။ ေသြးရင္း သားရင္းစိတ္ရွိၾကသည္။ ၿပံဳးၾက၊ ရယ္ေမာၾကသည္။ ေနာက္ၾကေျပာင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
မည္သူမွ် အေလးခ်ိန္မျပည့္ဟုဆိုၿပီး ဟုန္းပြဲမွ မထြက္ခြာသြားေစရ။ ဘ၀ဒဏ္ေၾကာင့္ မေပ်ာ္ရႊင္ ႏုိင္ေသာ ေဒသအတြက္ ဤကဲ့သိ႔ု ရြာလံုးကၽြတ္စု၍ ငါးဖမ္းရျခင္းသည္ပင္ ပင္ပန္းေသာ္ျငား ပြဲေတာ္တခုပင္ မဟုတ္ပါလား။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္းနံေဘး၌ သစ္ခုတ္ ၀ါးခုတ္သံ ပြက္ညံေနသည္။ ငါးဘူးႏွင့္ ထမင္းဖုတ္သည့္
အန႔ံ ပ်ံ႕လြင့္ေနသည္။ ရယ္ေမာၾကည္စယ္သံမ်ား ေသာေသာအုတ္အုတ္ရွိသည္။ ေခါင္ေဖာက္သူ ေဖာက္၊ ေသာက္သူေသာက္ႏွင့္ ငိုသည့္ကေလးကငို၊ ဆူသည့္အမိုးကဆူၾက။ ေခ်ာင္းေရက ထုိအခ်ိန္တြင္ ၾကည္လင္စြာစီးဆင္းေနဆဲ။

ဖ်တ္ခနဲ ေျခသံၾကား၍ လွည့္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္၏ေတာင္ေပၚသူ၊ “ထမင္းစားမယ္ေလ၊ အမိုးကေခၚခုိင္းလုိက္တယ္” ဆုိေတာ့ က်ေနာ့္ေျခလွမ္းမ်ားက သူ႔ေနာက္ပါသြားခဲ့သည္။ ေဖာက္ ေခါင္ျပင္းျပင္းကုိ ၀ါးခြက္ႏွင့္ ႏွစ္ခြက္ေလာက္ေသာက္မိၿပီး ထမင္းစားရင္း စကားေျပာေတာ့ စကားသံမ်ားက ေခ်ာင္းေရစီးသံႏွင့္အၿပိဳင္။ ေခ်ာင္းနံေဘး တဖက္တခ်က္ဆီမွာေတာ့ ဟုန္း ျမစ္မ်ားကုိ ေပၚေနသည့္ေက်ာက္တုန္းမ်ားအေပၚတင္၍ ထုေနသည့္အသံမ်ားက ရီေ၀ေနသည့္ နားမ်ားထဲသုိ႔ စူးစူးရဲရဲတုိး၀င္လာသည္။

ေနလည္းျမင့္လွၿပီ။ လူမ်ားလည္း ေသြးႂကြေနၾကေပၿပီ။ သူတုိ႔၏မ်က္၀န္းမ်ားတြင္ မိသားစုအတြက္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ ေရသတၱ၀ါမ်ားအား ေတြ႔ေနရၿပီျဖစ္သည္။ သူတိ႔ု၏လက္ေမာင္း မ်ားသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအား ဟင္းေကာင္းတခြက္ေပးရန္အတြက္ ေရသတၱ၀ါမ်ားအား ဖမ္းဆီး ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ သူတုိ႔၏ေျခလွမ္းမ်ားသည္လည္း ထုိ႔အတူပင္ ေတာင္ေပၚေဒသမွ ေျမျပန္႔ ေဒသသုိ႔ ေရသတၱ၀ါမ်ားကုိ မေရာက္ရွိသြားေစရန္အတြက္ အေျပးလွမ္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ထုိအရာမ်ားကုိ မည္သူမွ် သင္ေပးသည္မဟုတ္။ သူတုိ႔၏ဘ၀က သူတုိ႔၏အသက္ရွင္ေနထုိင္မႈကုိ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။

လူအုပ္တအုပ္၏ စိတ္မရွည္သည္းမခံႏုိင္မႈကုိ မည္သူမွ် တားဆီးႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ တားခဲ့လွ်င္လည္း အခ်ိန္သည္ တဒဂၤမွ်သာ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ေပါက္ကြဲလုဆဲဆဲ အခ်ိန္တြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဟုန္းေကာ္မတီသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မတုိင္မီ အနည္းငယ္ေစာစြာ တူမီးေသနတ္ကုိ ေဖာက္လိုက္ႏိုင္ေလသည္။ ထုိအခါ လူအုပ္ႀကီးသည္ ေရထဲတြင္ရွိသည့္ အရာ အားလံုးသည္ မိမိတုိ႔တဦးခ်င္းစီႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည္ဆုိသည့္ အမူအရာမ်ဳိးႏွင့္ ေခ်ာင္း၏ ေရအလ်င္ႏွင့္အတူ ေျပးလႊားသြားၾကသည္။ ငါးမိနစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ေနာက္က်ိေနသည့္
ေခ်ာင္းေရျပင္အလယ္တြင္ က်ေနာ္တဦးတည္းသာ က်န္ခဲ့သည္။ ငါးမ်ားစတင္၍ မူးေ၀မႈေၾကာင့္ ေရမ်က္ႏွာျပင္အေပၚသုိ႔ တက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ ေရွ႕ကိုက္တရာအကြာတြင္ ရြာမွ က်ေနာ္ႏွင့္ခင္မင္ေသာ အဖြားႀကီးမ်ား။ က်ေနာ္ အမီလိုက္ရသည္။ သူတုိ႔က ယက္သဲ့ႏွင့္ ေခ်ာင္း နံေဘးတေလွ်ာက္ ငါးမႈန္ ငါးမႊားမ်ား ထုိးေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိငါးမ်ားသည္ပင္ မူးယစ္ ေနၾကၿပီ။ အသက္ကုန္ေနၾကေလၿပီ။ သူတို႔ႏွင့္အၿပိဳင္လု၍ ယက္သဲ့ထုိးေသာ္လည္း ဘ၀အေတြ႕
အႀကံဳက လက္ေတြ႕ကုိျပ႒ာန္းသည္ မဟုတ္ေလာ။ သုိ႔အတြက္ က်ေနာ္သည္ သူတို႔ေလာက္ မကၽြမ္းက်င္၍ သူလုိ႔ေလာက္မရေခ်။

က်ေနာ္ဆက္၍ ေလွ်ာက္သြားသည္။ ေခ်ာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းက်ဥ္းလာသည္။ တခါတရံ နက္သြားသည္။ ေနျခည္သည္လည္း အေနာက္ဘက္စြန္းစြန္းသုိ႔ မ်က္စပစ္ေနသည္။ ေခ်ာင္း ေအာက္ပုုိင္းေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အျခားရြာ၏ ေရပုိင္နက္ႏွင့္ နီးေသာေနရာ ေရာက္ေလေလ၊ အေရွ႕မွဆင္းသြားေသာလူမ်ားကုိ မီလာေလေလ ျဖစ္လာသည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ေခ်ာင္း၏ ေရနက္ ပိုင္းတေနရာတြင္ ရြာသားမ်ားက ေရငုပ္၍ ငါးဆယ္ေနၾကသည္။ ထုိေနရာ ေရာက္ေသာအခါ က်ေနာ္လည္း စတန္႔ျပခ်င္သည့္သေဘာလား၊ ငါးရခ်င္သည့္ ဆႏၵေၾကာင့္လားမသိ၊ ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ ေရငုပ္လုိက္မိသည္။ ထုိအခါ ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိ က်ေနာ္၏ခ်စ္ေသာရြာသားမ်ားက ၀ါးခနဲ
ရယ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္ ေရသာငုပ္လုိက္သည္၊ ငါးတေကာင္ရသည္ကား မွန္ပါသည္။ က်ေနာ္ေရငုပ္စဥ္ ယခင္ငါးဖမ္းစဥ္က လြယ္ခဲ့ေသာ ပလုိင္းအား ခၽြတ္ရန္ေမ့ခဲ့သည့္ အတြက္ ပလုိင္းထဲရွိငါးမ်ားအားလံုး ေရထဲသုိ႔ ပါသြားခဲ့၍ျဖစ္သည္။

ညေနေစာင္းၿပီျဖစ္၍ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ခ်မ္းစျပဳေခ်ၿပီ။ အေဖာ္အျဖစ္ရွိေနသည့္ အမိုးမ်ားထံမွ ေခါင္အုိးေတာင္း၍ ေသာက္ၿပီး ေဆးရြက္ႀကီးကုိ ၿမံဳ႕လိုက္သည္။ နည္းနည္းေတာ့ ေႏြးသြား
သလုိပင္။ ဆက္၍ နည္းနည္းေလွ်ာက္ေတာ့ ရြာနယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေတာင္တက္
လမ္းအား ျမင္ေနရၿပီ။ ငါးက ဘာမွမရေသး။

ေဘးေရထဲသို႔ ခဲတလုံုးက်သံၾကားရသည္။ ေမာ့ၾကည့္ေတာ့ ေခ်ာင္းကမ္းပါးစပ္မွာ ေတာင္ေပၚသူ။ တက္ခဲ့ရန္ အခ်က္ျပသည္။ အမိန္႔ မလြန္ဆန္ႏုိင္ပါ။ တက္သြားေတာ့ သူႏွင့္ သူ႔ေမာင္ေလးငယ္ငယ္။ “ျပန္ၾကရေအာင္” ဆုိသည္။ ဘာမွမေျပာမိ။ သူက အေရွ႕က ပလုိင္းႏွင့္တေရြ႕ေရြ႕။ ေနေရာင္က ရြာျပန္သည့္ ေတာင္ကုန္းအျမင့္ေပၚေရာက္ေလေလ သူ႔ခႏၶာကုိယ္မွာ စူးစူးရဲဲရဲ။ လမ္းတ၀က္ ေရာက္လုဆဲမွ “ျပၾကည့္ပါဦး၊ ငါးဘယ္ေလာက္ရလဲ” ေမးသည္။ “မၾကည့္ပါနဲ႔၊ ဘာမွမရဘူး” “မဟုတ္ဘူးေလ၊ ၾကည့္တယ္ဆုိတာ မရဘူးဆုိတာေတာ့ သိတာေပါ့။ ဒါမွ က်န္တဲ့ ေဆးမႉးတု႔ိ၊
ရဲေဘာ္တုိ႕ကုိ စားဖုိ႔ထည့္ေပးဖုိ႔အတြက္ ခ်ိန္လုိ႔႔ရတာေပါ့”။ အဲဒီက်ေတာ့လည္း ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္ေပါ့။ ရြာအ၀င္ ဘုရားေက်ာင္းနံေဘးေရာက္ေတာ့ လမ္းခြဲရေတာ့မယ္။ သူကတလမ္း၊ က်ေနာ္ကတလမ္း။ လမ္းခြဲေရာက္လုနီးကာမွ သူ႔ေမာင္ေလးကုိ လက္ဆြဲေခၚၿပီး ေျပာသည္။ “ညက်ရင္ အိမ္မွာေခါင္လာေသာက္ၿပီး ထမင္းစား၊ ၿပီးေတာ့ ဟုန္းေကာ္မတီလည္း ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္နဲ႔၊ ရွက္စရာႀကီး၊ ငါးက ဘာမွလည္းရတာမဟုတ္ဘူး။” သူက်ီစယ္မႈမွန္းေတာ့ သိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယာက္်ားျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမျဖစ္ျဖစ္ အေတြ႕အႀကံဳဆုိသည္မွာ ဤကဲ့သုိ႔သာ သင္သြားရသည္ မဟုတ္ပါလား။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထုိညကေတာ့ က်ေနာ္ သူ႔အိမ္သြားၿပီး ငါးဟင္းျမည္းလုိ႔၊ ေခါင္ရည္ေတြေသာက္ လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ကဲ ေနာက္တခါလုပ္မယ့္ ဟုန္းပြဲေတာ္က ေနာက္သံုးႏွစ္ၾကာမွတဲ့။ ဘယ္သူ
ေတြက အေ၀းေရာက္၍ ဘယ္သူေတြက်န္ခဲ့မလဲ။ မည္သူမွ် မွန္းဆႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။ အေ၀း ေရာက္သူေတြကေတာ့ ေ၀းေ၀းကသာ သတိရေနရေပမည္။ က်န္ခဲ့သူေတြကေတာ့ ပင္ပန္းတႀကီး ဟုန္းပဲဆက္ထုေနရမွာလား၊ အပစ္ရပ္ျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အရ ေရသတၱ၀ါမ်ားကုိ ေဖာသီစြာ စားသံုးေနႏုိင္မည္လား။ အခုေတာ့ အိမ္တိုင္းတြင္ ငါးက်ပ္တင္သည့္ ရနံ႕က ရြာေလထုအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနဆဲ။ ။

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */